chorionic gonadotropin (HCG) 12,000 IU intramuscular injection